Nghi thức này phức tạp hơn, để dành cho những bạn coi trọng phần lễ nghi. Nghi thức cũng tùy thầy, tùy vùng miền, phong tục mà có thêm bớt nhiều bước, nhiều vật cúng…cốt chỉ làm sao đạt được “Lễ bạc lòng thành”. Nếu nhà khó khăn quá không có gà, xôi thịt thì cũng chay cũng rất được hoan nghênh, không sát sinh lại càng tốt hơn.

Lễ vật cúng :

Nhang 5 cây
Hoa tươi
Đèn cầy đỏ 1 cặp
Ngũ quả
Xôi, gà luộc
Giấy vàng bạc (kèm tiền Âm Dương)
1 dĩa muối gạo
3 chung trà, 3 chung rượu, 3 điều thuốc, 3 miếng trầu cau, 3 hũ có nắp đựng muối-gạo-nước (3 hũ này sau khi cúng giữ nguyên lại, để sau khi cất nhà xong cúng trình Thổ Thần rồi đặt trên trang thờ Táo Quân)

Tất cả lễ vật cúng bày lên bàn, đặt bàn tại trung tâm khu đất, xoay bàn hướng ra ngoài đường sao cho người khi đứng thắp hương sẽ quay mặt ra ngoài đường.

Đếm xem có bao nhiêu lỗ móng cột? Ở mỗi lỗ móng cột, bỏ xuống đó 3 đồng tiền tròn lỗ vuông, có 4 chữ Chiêu Tài Tiến Bảo, lúc thợ đổ cột.

Đọc bài văn cúng: “Hôm nay ngày lành tháng tốt……Tên tuổi …..tại địa chỉ….Xin sơn thần thổ địa đất đai nhơn trạch, các vị thánh thần, người khuất mặt khuất mày cho phép được động thổ xây xưởng, mọi việc đều thuận lợi tốt đẹp, nhanh hoàn tất, công ty thịnh vượng”

Đọc xong, đốt giấy vàng bạc liền, vừa đọc bài thần chú sau đây vừa đốt:
Án Thổ Địa Chơn Ngôn và Vãng Sanh Tịnh Dộ Thần Chú.

Án Thổ Địa Chơn Ngôn 3 lần)
Nẳng mồ tam mãn đa một đà nẫm
Án, độ rô, độ rô, địa vỹ tát bà ha

Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú 3 lần)
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ
A dị rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị, dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Sau khi đốt xong, lấy chum rượu ở giữa rưới lên giấy vàng mã vừa đốt đó.
Đọc 7 biến Bát Nhã Tâm Kinh ngay giưa khu đất (Trung Cung) rồi dùng cuốc động Thổ tại Trung Cung luôn.

Bát Nhã Tâm Kinh:

“Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm, Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng thành thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệc đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam miệu Tam Bồ Đề, cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thị Đại Minh chú, thị Vô Thượng chú, thị Vô Đẳng Đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đề , bồ đề tát bà ha ( câu chú này đọc 3 lần).

Chú ý: Mục đích các bài chú này cũng chỉ để cầu xin cho Sơn Thần Thổ Địa cho phép xây dựng và cầu xin những oan hồn, những xác người đã khuất nằm sâu dưới nhiều lớp đất tại khu đó không phá rối công trình xây dựng. 

Nghi thc cúng đng th đơn gin

Dưới đây là nghi thức cúng động thổ đơn giản mà gia chủ không cần phải chuẩn bị nhiều thứ phức tạp và cũng có thể tự thực hiện mà không cần mời thầy.

Sau khi gặp thầy cho ngày lành tháng tốt để động thổ (phải xét đến hướng nhà, hướng đất khi coi ngày), thực hiện nghi thức cúng động thổ như sau:

Bông hoa (5 loại)
Trái cây (5 loại)
Nhang đèn (5 cây đèn cầy + nhang)
Gạo muối
01 bộ tam sên (tôm khô + thịt heo luộc + trứng vịt luộc sẵn)
05 ly rượu trắng (ly giấy hay ly nhựa để vứt luôn)
Giấy tiền vàng bạc

Hôm nay ngày lành tháng tốt……Tên tuổi …..tại địa chỉ….Xin sơn thần thổ địa đất đai nhơn trạch, các vị thánh
thần, người khuất mặt khuất mày cho phép được động thổ xây xưởng, mọi việc đều thuận lợi tốt đẹp, nhanh hoàn tất, công ty thịnh vượng.

Tàn nhang lấy cuốc động thổ ở trung tâm cục đất rồi cuốc ở 4 góc nhà, theo chiều kim đồng hồ quay (đem rượu, gạo, muối rải ở trung tâm và các góc động thổ)

Đốt giấy tiền vàng bạc

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học