TRÍCH LẬP QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO NGHỀ NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

Theo quy định mới nhất tại Thông tư 60/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá quy định chi tiết như sau:

Top 20 Công ty thẩm định giá uy tín nhất

1. VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp thẩm định giá được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm.
Chi phí mua bảo hiểm được tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. TRÍCH LẬP QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO NGHỀ NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ 

TRÍCH LẬP QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO NGHỀ NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ 

  1. a) Trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá thì phảitrích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệpvới mức trích hàng năm là 1% trên doanh thu dịch vụ thẩm định giá (doanh thu không có thuế giá trị gia tăng), được hạch toán như trường hợp trích lập dự phòng phải trả. Doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ quản lý và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp.
    b) Khi quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp có số dư cuối năm tài chính tương đương 10% doanh thu dịch vụ thẩm định giá trong năm tài chính thì không tiếp tục trích quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp nữa. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thẩm định giá thì số dư quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp đã trích lập nhưng chưa sử dụng hết được hạch toán vào thu nhập khác.”

Theo quy định trên việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá không bắt buộc, nếu như doanh nghiệp đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá, nhưng trong trường hợp daonh nghiệp thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá thì việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá là bắt buộc. Mức trích lập hằng năm là 1% trên doanh thu dịch vụ thẩm định giá. 

Vì vậy, các doanh nghiệp thẩm định giá đang hoạt động cần chú ý nội dung trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp thẩm định giá để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.