Thẩm Định Giá Tài Sản Mục Đích Để Mua Sắm Mới

Theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì: “Điều 10. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ

  • Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho yêu cầu công việc.
  • Quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp có thẩm quyền (quy định tại Điều 5 Thông tư này) hoặc kế hoạch, danh mục dự toán mua sắm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có).
  • Có nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.
  • Dự toán mua sắm thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá hoặc của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc các báo giá của các nhà cung cấp (nếu có).”

Theo đó tài sản mua sắm mới của các cơ quan, tổ chức doanh nghiêp khi có dự án mua sắm mới, bổ sung trang thiết bị cơ sở vật chất phải có kết quả thẩm định của cơ quan có chức năng về thẩm định giá. Kết quả thẩm định giá có thể do cơ quan, tỏ chức, doanh nghiệp lập ra thẩm định hoặc do công ty về thẩm định giá uy tín chuyên nghiệp cung cấp.

Thẩm định để mua sắm mới tài sản là việc các công ty về thẩm định giá tiến hành tìm hiểu xác định giá trị của tài sản nằm trong danh sách mua sắm mới cho các doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước nhằm định ra giá trị chuẩn xác nhất, nhanh nhất cho khách hàng, để công ty tiến hành tìm nhà đấu thầu mua sắm tài sản cho doanh nghiệp đó

Mục đích thẩm định để mua sắm mới tài sản

  • Làm cơ sở trình báo các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự tán mua sắm mới
  • Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để tiến hành bán đấu giá tài sản.
  • Làm cơ sở xác định giá trần để các tổ chức tiến hành đấu thầu mua sắm mới tài sản
  • Làm cơ sở xác định giá trị để các tổ chức doanh nghiệp tiến hành mua sắm mới theo quy định hiện hành.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.