Báo cáo định giá là sự tóm tắt các dữ liệu được phân tích, các phương pháp được áp dụng và lý do dẫn đến kết luận về giá trị.

– Báo cáo định giá riêng phải nêu được những nội dung chính sau đây:

+ Loại bất động sản riêng định giá.

+ Khách hàng định giá.

+ Mục đích định giá.

+ Thời điểm định giá.

+ Đặc điểm pháp lý và kinh tế -kỹ thuật của bất động sản định giá.

+ Cơ sở giá trị của định giá.

+ Các căn cứ để định giá.

– Ứng dụng các phương pháp định giá.

+ Kết quả định giá.

+ Những hạn chế của kết qủa định giá.

Phương pháp luận và các bước tiếp cận.

1. Phương pháp luận.

Khi tiến hành định giá một động sản nào ta nhận thấy rằng không tìm được trên thị trường tài sản tương đồng về mặt kỹ thuật với tài sản riêng định giá, do đó không cơ cở để so sánh. Phương pháp chi phí áp dụng cho những tài sản như nhà thờ, bệnh viện, mà thị trường bất động sản cho những tái ản này ở Việt Nam chưa có giao dịch, chuyển nhượng vì vậy không thể tìm được tài sản tương đồng và đã được giao dịch để so sánh. Vì vậy cơ sở định giá ở đây là cơ sở phi thị trường.

2. Các bước tiếp cận.

Bước 1: Ước tính giá trị của miếng đất mục tiêu thẩm định, coi như miếng đất đó là đất trồng. Giả định rằng sự sử dụng hiện tại là sử dụng cao nhất và tốt nhất.

Bước 2: Ước tính các chi phí hiện tại để xây dựng lại hoặc để thay thế những công trình xây dựng trên miếng đất.

Bước 3: quyết định mức độ thích hợp của khấu hao tích luỹ của các công trình xây dựng hiện có trên miếng đất. Sau đó khấu trừ khoản khấu hao tích luỹ trên khỏi chi phí hiện tại để xây dựng lại hoặc để thay thế những công trình xây dựng hiện có trên miếng đất, để có được chi phí hiện tại đã trừ đi khấu hao.

Bước 4: Cộng chi phí hiện tại đã trừ đi khấu hao này vào giá trị ước tính của miếng đất để có được giá trị của tài sản tính theo phương pháp chi phí giảm giá (khấu trừ).

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.