Tăng cường hoạt động thẩm định giá nhà nước trên địa bàn thành phố

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 4671/UBND-STC ngày 24-8-2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường hoạt động thẩm định giá nhà nước trên địa bàn thành phố theo Công văn số 462/BTC-QLG ngày 12-1-2022 của Bộ Tài chính về tăng cường hoạt động thẩm định giá của Nhà nước.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ và đúng thẩm quyền phân công trong công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá được quy định tại Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6-8-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Điều 11, Điều 13 tại Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 12-7-2018 của UBND thành phố về Ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố; và các văn bản liên quan khác. Đồng thời, tăng cường công tác kiêm tra, rà soát kỳ giá mua sắm đảm bảo phù hợp quy định của nhà nước và thực tế thị trường tại thời điểm mua sắm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc mua sắm.

UBND thành phố giao Sở Y tế tăng cường trách nhiệm kiểm tra giá mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm… đảm bảo theo quy định hiện hành và thực tế thị trường tại thời điểm mua sắm. Tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hiện hành liên quan khác.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường trách nhiệm kiểm tra, rà soát trong tham mưu đề xuất xây dựng bảng giá đất và xác địnhgiá đất cụ thể các dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Tăng cường công tác kiểm tra việc khai thác san lấp và báo giá vật liệu đất đắp cung cấp cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường trách nhiệm kiểm tra định giá tài nguyên rừng theo đúng quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng và quy định hiện hành khác.

UBND cũng giao Sở Tài chính tăng cường việc thẩm định giá của nhà nước đối với tài sản công thuộc danh mục mua sắm, thuê, cho thuê tài sản công đảm bảo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan theo phân cấp. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về thẩm định giá để góp phần ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, kịp thời chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Bên cạnh đó, chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12-7-2018 của UBND thành phố quy định một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thảnh phố Đà Nẵng để tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phù hợp thực tế và quy định hiện hành.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tăng cường theo dõi diễn biến giá vật liệu xây dựng kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng và đơn giá xây dựng nhà, công trình. Trường hợp biến động giá quá lớn, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố biện pháp bình ổn gỉá. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra đối với giá mua sắm trang thiết bị dạy và học từ nguồn ngân sách cấp thành phố hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác của các đơn vị trực thuộc Sở. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác kiểm tra đối với giá mua sắm trang thiết bị liên quan lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tăng cường việc kiểm tra, thẩm định giá mua sắm tài sản công, đi thuê, bán, thanh lý cho thuê theo phân cấp quy định tại Nghị quyết 150/2018/NQ-HĐND ngày 12-7-2018, Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 của HĐND thành phố, Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11-3-2019 và Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 18-8-2022 của UBND thành phố quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, dơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng và các văn bản liên quan khác. Đồng thời, rà soát lại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12-7-2018 của UBND thành phố quy định về một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND thành phố điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phù hợp thực tế và quy định hiện hành.

Trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà nước được thực hiện theo Khoản 2, Điều 31 và Điều 44, Điều 45, 46 của Luật Giá và Điều 23 đến Điều 32 của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6-8-2013 của Chính phủ và Điều 11, 12 Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28-3-2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6-8-2013 của Chính phủ.

Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22-6-2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và các văn bản liên quan khác; Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17-4-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23-12-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và UBND thành phố giao.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường việc thành lập Hội động thẩm định giá tài sản của Nhà nước đối với các tài sản có giá trị lớn (trên 10 tỷ đồng) và có tính chất phức tạp cần thẩm định giá trên cơ sở giá trị đã được doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thành lập Hội đồng thẩm định giá thực hiện theo quy định tại Điều 28, 29 và 30 Nghị định số 89/2013/NĐ- CP ngày 6-8-2013 của Chính phủ và các văn bản liên quan khác.

THÁI BÌNH

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.