D.A nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu 96.841 triệu đồng, sau đó điều chỉnh là 91.084 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh; CĐT là Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh.

Theo quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi D.A, thời gian hoàn thành D.A trong năm 2018. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý gia hạn thời gian thực hiện đến 30/6/2020.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, CĐT sử dụng bộ máy chuyên môn của đơn vị, thành lập Ban quản lý D.A để trực tiếp quản lý D.A có tổng mức đầu tư 96.841 triệu đồng, là chưa đúng quy định.

Đồng thời, việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đảm bảo quy định.

Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đảm bảo các căn cứ theo quy định; không căn cứ nguồn vốn cho D.A. Gói thầu chưa được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện nhưng CĐT đã áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu khi không đủ điều kiện. Việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định; không đưa ra nhận xét, kiến nghị cụ thể; không lập báo cáo thẩm định theo mẫu.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập D.A còn một số tồn tại như: Hồ sơ, tài liệu lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chưa có bảng chi tiết làm cơ sở xây dựng giá trị dự toán gói thầu là 441,6 triệu đồng.

Thực hiện chỉ định thầu không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Hình thức hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt là “trọn gói”, tuy nhiên, trong biên bản thương thảo hợp đồng ngày 24/5/2017 và Hợp đồng số 2605/2017/HĐTV ngày 26/5/2017, lại thoả thuận hình thức hợp đồng là “theo đơn giá điều chỉnh”, là không phù hợp.

Kết luận thanh tra cũng cho biết, trong giai đoạn thực hiện đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu không nêu rõ cơ sở của việc chia D.A thành các gói thầu; trong phần giải trình nội dung về cơ sở phân chia gói thầu không đảm bảo quy định.

Quy mô gói thầu số 05 (xây lắp, mua sắm, lắp đặt và đào tạo trạm quan trắc môi trường, xe kiểm chuẩn, hạng mục công nghệ thông tin, hạng mục chung) với giá trị 90.226 triệu đồng chưa hợp lý, vì gói thầu gồm nhiều nội dung có tính chất kỹ thuật khác nhau, mang tính độc lập, có thể tách thành nhiều gói thầu khác nhau…

CĐT thực hiện chỉ định thầu các gói thầu (số 01; 02; 03; 04; 06 và gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05) nhưng không gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu, là không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, CĐT gửi thư mời tham gia chỉ định thầu cho liên danh nhà thầu để mời thương thảo hợp đồng thực hiện 2 gói thầu chưa phù hợp theo quy định; việc liên danh nhà thầu phải do doanh nghiệp tự thoả thuận và đề xuất với CĐT sau khi nghiên cứu tính chất, phạm vi, quy mô gói thầu được mời quan tâm.

Đặc biệt, trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá, thẩm tra giá của Sở Tài chính và phối hợp cung cấp thông tin về giá theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, hợp đồng thực hiện gói thầu số 03 (tư vấn thẩm định giá) do Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE là đơn vị tư vấn thẩm định giá có phí dịch vụ thẩm định giá cao hơn so với mức giá trần.

Toàn bộ thiết bị, vật tư của trạm quan trắc khí xung quanh và trạm quan trắc tự động môi trường nước nêu tại Chứng thư thẩm định giá số V18019/CT-BTCVALUE ngày 8/6/2018, do Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE lập không thống nhất về xuất xứ. Cụ thể, tại Phụ lục 1, thông số kỹ thuật tài sản thẩm định giá ghi “xuất xứ hàng hóa là Đức”, nhưng tại Phụ lục 2, giá trị tài sản thẩm định giá ghi “xuất xứ hàng hóa là EU/G7”.

Kết quả thẩm tra giá của Sở Tài chính có giá trị chênh lệch giảm so với chứng thư thẩm định giá của tư vấn với số tiền 9.487,6 triệu đồng, tương ứng 10,7%. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu về trình tự, thủ tục thẩm định, thẩm tra giá, nội dung 4 bản báo giá của doanh nghiệp, đoàn thanh tra nhận thấy báo giá của doanh nghiệp không phải là “thông tin từ các dịch vụ mua bán tài sản trên thị trường”, không phải là “giá chào mua”; báo giá có nhiều nội dung chưa đảm bảo độ tin cậy, chính xác, khách quan…

Đối với một số gói thầu, kết luận thanh tra cũng cho biết, gói thầu số 04 (tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu), thủ tục chỉ định thầu chưa đúng về trình tự thời gian; thời gian đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu không đảm bảo.

Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt. CĐT thực hiện chỉ định thầu và thủ tục chỉ định thầu chưa đúng về trình tự thời gian.

Gói thầu số 05 (xây lắp, mua sắm, lắp đặt và đào tạo trạm quan trắc môi trường, xe kiểm chuẩn, hạng mục công nghệ thông tin, hạng mục chung), giá gói thầu được duyệt là 82.937,3 triệu đồng (bao gồm tính thêm cả chi phí đào tạo chuyển giao tại trạm quan trắc môi trường 208,6 triệu đồng) chưa đúng nội dung kết quả thẩm tra lại giá của Sở Tài chính. Sau khi làm việc với đoàn thanh tra, CĐT đã khắc phục tồn tại, nộp ngân sách khoản chi phí này.

Hồ sơ mời thầu, bước chuẩn bị lựa chọn nhà thầu còn một số tồn tại, như: Không ghi cụ thể địa chỉ của đơn vị lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu; ghi địa chỉ tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát không đúng theo quy định; hồ sơ mời thầu nêu yêu cầu cụ thể nhãn hiệu hàng hóa nhưng không ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương”, là vi phạm quy định…

Trọng Tài