Thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc: 

 • Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ; 
 • Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty;
 • Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp…

Thẩm định giá doanh nghiệp

 

1. Mục đích thẩm định giá trị doanh nghiệp

 • Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng
 • Chứng minh năng lực tài chính
 • Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp

2. Phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp:

 • Phương pháp giá trị tài sản thuần
 • Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
 • Phương pháp chiết khấu lợi nhuận
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền
 • Phương pháp hệ số giá/thu nhập(P/E)

3. Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp:

 • Bảng cân đối kế toán tại thời điểm thẩm định giá.
 • Bảng kết quả hoạt động kin doanh thời điểm thẩm định giá.
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng cân đối tài khoản thời điểm thẩm định giá
 • Phương án sản xuất kinh doanh của DN trong 1-5 năm tới (nếu có).
 • Các bảng đối chiếu các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Các khoản đầu tư ngắn và dài hạn
 • Các khoản phải thu, phải trả.
 • Hàng tồn kho; công cụ, dụng cụ
 • Các khoản vay ngắn và dài hạn
 • Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán.
 • Bảng kê chi tiết tài sản cố định tại thời điểm cổ phần hóa.
 • Các văn bản pháp lý khác liên quan đến cổ phần hóa.
 • Các thông tin về DN như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing
 • Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản (bất động sản và động sản) của DN…

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.