Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa Thẩm định giá tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư và thẩm tra tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư

1. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa Thẩm định giá tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư và thẩm tra tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư

Tại nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong đó tại khoản 2 điều 6 có quy định:  

Người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư hoặc có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra. Lệ phí thẩm định hoặc chi phí thẩm tra được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư. Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc thẩm định, thẩm tra tổng mức đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lý, chính xác của kết quả thẩm định, thẩm tra.”

Như vậy, Thẩm định và thẩm tra có cùng căn cứ và nghiệp vụ giống nhau. Tuy nhiên, do “người quyết định đầu tư” được hiểu là chủ sở hữu hợp pháp của công trình sẽ xây dựng có 2 nguồn bao gồm nguồn vốn Ngân sách và nguồn vốn ngoài ngân sách:

– Đối với nguồn vốn Ngân sách cấp: Người quyết định đầu tư là Nhà nước uỷ quyền, giao nhiệm vụ cho các cơ quan hành chính, hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp, sự nghiệp có thu hay doanh nghiệp …. đại diện chủ đầu tư. Đối với những dự án này thì việc thẩm tra tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư giao cho cơ quan quản lý nhà nước các cấp, trừ trường hợp có quy định khác của cấp có thẩm quyền.

– Đối với nguồn vốn ngoài ngân sách: bao gồm vốn của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước, liên doanh, FDI, … thì việc Thẩm định giá tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư hoặc thẩm tra tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư do đại diện chủ sở hữu hợp pháp của nguồn vốn đầu tư tuỳ theo giá trị dự án quyết định chỉ định hoặc đấu thầu dịch vụ thẩm định hay thẩm tra dự toán, quyết toán vốn đầu tư.

2. Chi phí Thẩm định giá tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư hoặc thẩm tra tổng dự toán là bao nhiêu và quyết toán vào phần nào?

Tại nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong đó tại khoản 2 điều 6 có quy định:  “… Lệ phí thẩm định hoặc chi phí thẩm tra được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư.”

Theo quy định tại điều 9 nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02-2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, việc thẩm định dự án đầu tư do người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện và được thu lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 

Riêng đối với việc thẩm định Tổng mức đầu tư, trường hợp người quyết định đầu tư thuê các tổ chức cá nhân có năng lực thực hiện công tác thẩm tra trước khi tiến hành thẩm định dự án. Chi phí để thực hiện thẩm tra tổng mức đầu tư được lập dự toán theo hướng dẫn tại mục 3.1.4 mục 3, văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, cụ thể:“3.1.4. Đối với các công việc tư vấn đầu tư xây dựng chưa có định mức chi phí tại văn bản này thì chi phí xác định bằng dự toán. Dự toán phải lập theo hướng dẫn của phụ lục kèm theo văn bản này.”

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.